El Segundo

Cup of Chili

$6

Chili MOD:No Cheese No Onions
MODS(NO):Dressing on side No Avocado No Bacon No Cheese No Chili No Dressing No Egg No lettuce No Mayo No Mustard No Onion No Pickles No Tomato PLAIN NO MAKE