El Segundo

Chili Tots

$9

MODS(NO):Dressing on side No Avocado No Bacon No Cheese No Chili No Dressing No Egg No lettuce No Mayo No Mustard No Onion No Pickles No Tomato PLAIN NO MAKE
Chili Tot Mod:No Cheese No Sour Cream No Green Onions